Terug naar homepage

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TRIP Advocaten Notarissen B.V.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever aan – en andere dienstverlening door – TRIP Advocaten Notarissen B.V. (“TRIP”). Onder “Cliënt” wordt verstaan de (rechts)persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door TRIP een overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst met TRIP aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot TRIP staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan TRIP verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van de opdracht en andere dienstverlening door TRIP worden ingeschakeld en zijn daartoe aan te merken als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek (“BW“). Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 2. Alle opdrachten respectievelijk het verrichten van andere dienstverlening worden geacht uitsluitend aan TRIP te zijn gegeven respectievelijk met TRIP te zijn aangegaan en door TRIP te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (opdrachtverlening met het oog op persoon) en van artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid van meerdere opdrachtnemers) is uitdrukkelijk uitgesloten. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door TRIP aan de Cliënt. De bepaling van dit artikel 2 is naar analogie van toepassing indien werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich in verband met werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens TRIP of de uitvoering van de opdracht of een andere door TRIP ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van TRIP of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van TRIP en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd onder de door TRIP afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. 
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 3, beperkt tot een bedrag van € 200.000,–. 
 3. De aansprakelijkheidsbeperking van de artikelen 3 en 4 geldt ook ingeval TRIP ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat en/of de (kandidaat-)notaris geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in de artikelen 3 en 4 niet.
 4. Alle aanspraken van de Cliënt vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste bij de uitvoering van een opdracht verzonden factuur waarbij de werkzaamheden waarover wordt geklaagd in rekening zijn gebracht, schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij TRIP. 

Inschakeling van derden

 1. De Cliënt machtigt TRIP om, voor zover TRIP het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht, voor rekening van de Cliënt derden in te schakelen, de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen.
 2. TRIP is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. TRIP zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van TRIP voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden is uitgesloten. 

Vrijwaring

 1. De Cliënt vrijwaart TRIP en de aan TRIP verbonden personen tegen alle aanspraken van derden en de door TRIP in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door TRIP voor de Cliënt verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door TRIP gemaakte beroepsfout. 

Honorarium en facturering

 1. Het door TRIP aan de Cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door TRIP voor ieder van de aan TRIP verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen zonder voorafgaand bericht verhoogd worden indien daarvoor naar de mening van TRIP redelijkerwijs aanleiding is.
 2. De door TRIP aan de Cliënt in rekening te brengen uurtarieven kunnen halfjaarlijks, per 1 januari en 1 juli, worden aangepast.
 3. Door TRIP ten behoeve van de Cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een vast percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, factureert TRIP maandelijks. Bij opdrachten waarvoor een vast honorarium is overeengekomen, is TRIP gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen. De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de declaratiedatum. TRIP is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. De voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. TRIP is niet gehouden werkzaamheden te verrichten indien een voorschotfactuur niet betaald is.
 5. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Bij gebreke van tijdige betaling is TRIP zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is TRIP in een dergelijk geval gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen. 
 6. Indien de opdracht door of vanwege de Cliënt wordt beëindigd voordat TRIP de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de Cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, verhoogd met de opslag ter dekking van de algemene kantoorkosten en met de ten behoeve van de Cliënt betaalde verschotten.

Derdengelden

 1. TRIP en de aan haar gerelateerde Stichting Derdengelden TRIP Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden TRIP Notarissen mogen gelden van de Cliënt of een derde onder zich houden en bij een door hen gekozen bank storten, maar zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen uit de rekening-courant overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.
 2. Indien de in artikel 17 bedoelde bank aan TRIP of Stichting Derdengelden TRIP Advocaten of Stichting Beheer Derdengelden TRIP Notarissen negatieve rente over de gestorte gelden van de Cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de Cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

Communicatie

 1. De Cliënt stemt ermee in dat TRIP bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. TRIP is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten.
 2. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De Cliënt erkent dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Bewaring van dossiers

 1. Het dossier wordt in geval van dienstverlening door een advocaat gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaren en in geval van dienstverlening door een (kandidaat-)notaris gedurende de bewaartermijn van twintig jaren na afwikkeling van de zaak gearchiveerd, met dien verstande dat gegevens, als bedoeld in artikel 33 leden 1 en 2 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gedurende ten minste vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of gedurende vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie worden bewaard. 

Compliance en beroepsregels

 1. TRIP is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), onder meer verplicht (i) de identiteit vast te stellen van haar Cliënten en van hun uiteindelijke belanghebbende(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden respectievelijk in het kader hiervan gegevens en inlichtingen te verstrekken, zonder de Cliënt hierover te informeren. 
 2. De Cliënt is verplicht om aan TRIP bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien o.a. bij iedere nieuwe dienstverlening alle feiten en omstandigheden te melden alsmede alle informatie te verstrekken welke relevant zijn voor de toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntenonderzoek, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende de cliëntrelatie voordoen daaronder begrepen.
 3. TRIP is bevoegd de kosten van het in voorgaande artikelen bedoelde cliëntenonderzoek door te belasten. 
 4. TRIP verwerkt persoonsgegevens van haar Cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met haar Privacyverklaring te raadplegen op trip.nl.
 5. Op de dienstverlening van TRIP is de Kantoorklachten regeling TRIP Advocaten Notarissen van toepassing. De Kantoorklachtenregeling is te raadplegen via trip.nl. 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en TRIP wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Behoudens voor zover anders bepaald in de regelingen vermeld in artikel 25 en artikel 26, worden geschillen omtrent de dienstverlening uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland. 
 3. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal gesteld; in geval van verschil tussen de Engelse of de Duitse en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse tekst.

Oktober 2021

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)
General Conditions in English (PDF)
Allgemeine Geschäftsbedingungen auf Deutsch (PDF)