Terug naar homepage

Overzicht seminars

Overzicht seminars

Hieronder treft u een opsomming van onze seminars en webinars. Mocht het onderwerp waarover u wilt worden bijgepraat er niet bij staan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Actualiteiten arbeidsrecht

Dit seminar geeft HRM-managers en leidinggevenden een overzicht van de actuele wetgeving en rechtspraak. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde: tijdelijke contracten, cumulatieve ontslaggronden, overgang van onderneming, WAADI en payrolling, loondoorbetaling bij ziekte en de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten, de positie van ZZP’ers en andere flexibele arbeidsvormen. Uitgaande van uw wensen kan aan bepaalde onderwerpen meer of minder aandacht worden besteed. Het is ook mogelijk om het seminar specifiek op uw branche (overheid, zorg, onderwijs, ondernemingen) af te stemmen. Voor overheden kunnen wij aandacht besteden aan de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. In overleg kunt u van te voren uw eigen casus inbrengen.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Disfunctioneren en wangedrag van werknemers

Waar ligt de grens tussen disfunctioneren en wangedrag en hoe gaat u daar (verschillend) mee om? Is het niet nakomen van afspraken disfunctioneren of onacceptabel gedrag?

Als u een werknemer heeft die niet goed functioneert of onacceptabel gedrag vertoont, is het opbouwen van een goed dossier belangrijk. Hoe bouwt u een dossier op, afhankelijk van wat er aan de hand is? Moet u de werknemer begeleiden en zo ja, hoe? Zonder goed dossier kunt u de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, ook na invoering van de cumulatiegrond met ingang van 1 januari 2020.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

In dit seminar krijgt u praktische handvatten om een dossier op te bouwen. Het juridische kader wordt geschetst en aan de hand van recente rechtspraak en praktijkvoorbeelden leert u hoe om te gaan met werknemers die niet functioneren of onacceptabel gedrag vertonen. Het seminar is interactief en vooraf krijgt u de mogelijkheid uw eigen dossier in te brengen.

Actualiteiten omgevingsrecht

In dit seminar wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en regelgeving binnen het omgevingsrecht. Onderwerpen die de revu passeren zijn de ontwikkelingen binnen de Wro  en Wabo (kruimelgevallen), stikstofuitstotende activiteiten onder de Wet natuurbescherming na vernietiging van de PAS en de doorwerking van de Dienstenrichtlijn in de ruimtelijke ordening. Bovendien wordt aandacht besteed aan de stand van zaken van de Omgevingswet. In overleg kunnen onderwerpen minder of meer uitgebreid worden besproken. U kunt van te voren ook eigen casus inbrengen.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Actualiteiten vergunningen, toezicht & handhaving

Aan de hand van de laatste stand in de rechtspraak en regelgeving wordt ingegaan op onderwerpen zoals het vertrouwensbeginsel, de beginselplicht, schadevergoeding, gedoogbesluiten, afgeleide belangen en dwangsommen. In overleg kunnen wij ingaan op actualiteiten binnen uw organisatie.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Actualiteiten bestuursrecht

Tijdens deze cursus worden de actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en regelgeving binnen het algemeen bestuurs(proces)recht behandeld. Aan de orde komen de basisbegrippen uit de Awb (bestuursorgaan, besluit, belanghebbende), normen voor besluitvorming, handhaving, bestuursprocesrecht, schade, nadeelcompensatie en de coördinatieregeling.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Wet markt & overheid

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond van de Wet Markt en Overheid, de gedragsregels die ingevolge deze wet in acht moeten worden genomen en hoe deze wet zich verhoudt tot de staatssteunregels. Daarnaast komen recente en relevante beschikkingen van ACM en rechtspraak aan bod.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimten

Dit seminar is gericht op bedrijfsmakelaars en exploitanten van vastgoed. Aan de hand van het juridische kader en actuele rechtspraak wordt ingegaan op onderwerpen zoals de exploitatieplicht, opzegging, goedkeuring van afwijkende bedingen ex art. 7:291 BW, huurprijsaanpassingen en zekerheden.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Actualiteiten huurrecht 

Dit seminar schetst de hoofdlijnen van het huurrecht voor iedereen die dagelijks met dit onderwerp te maken heeft. Aan de hand van rechtspraak wordt ingegaan op actualiteiten met betrekking tot het huurprijzenrecht, opzegging kwesties, onderhuur, boetebedingen en renovatieplicht.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Actualiteiten aanbestedingsrecht 

Diverse onderwerpen uit de aanbestedingsrecht praktijk passeren de revue, zoals circulair aanbesteden, publiek-private samenwerkingen, wezenlijke wijzigingen, motivering van gunningsbeslissingen, uitsluitingsgronden, herstel van gebreken en het aanbesteden van bouwteamovereenkomsten. Op basis van uw wensen kunnen onderwerpen extra worden belicht of toegevoegd.

Doelgroep
Locatie
Duur
Aantal deelnemers
Kosten

juristen, inkopers en tender medewerkers
in overleg bij u of ons op kantoor (ook als webinar)
2 à 4 uur (in overleg)
in overleg
op aanvraag

Bent u geïnteresseerd in een seminar of webinar? Neem dan contact op met Joris.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.