Terug
HomeToezicht & handhaving

Toezicht & handhaving

Toezicht & handhaving

Nederland is een land van regels. Om ervoor te zorgen dat de vele regels en wetten worden nageleefd, wordt er door diverse instanties toezicht gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de Arbeidsinspectie, Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Consument en Markt.

Toezicht op naleving van regels

Aan al deze instanties zijn door de wetgever bevoegdheden toegekend om toezicht te houden op de naleving van regels op een bepaald gebied. Zo oefent de Arbeidsinspectie controle uit op de naleving van de Arbo-regelgeving. Om die controle effectief te laten zijn, moeten de instanties ook informatie kunnen verzamelen en onderzoek kunnen doen. Daarvoor hebben zij diverse en soms ingrijpende bevoegdheden gekregen, zoals het vorderen van inlichtingen of het betreden van plaatsen. Zolang de instanties toezicht houden, is men in de regel ook verplicht om aan de verschillende verzoeken te voldoen.

Toezicht kan ook aanleiding geven tot handhaving. Wanneer bijvoorbeeld bij inspectie door de NVWA blijkt dat een restaurant er geen goede hygiëne op na houdt, dan kan een boete worden opgelegd. Toezicht gaat dan over in handhaving en daarvoor gelden weer andere spelregels. In geval van, zoals dat heet, bestuurlijke beboeting zijn dan de regels van het strafrecht van toepassing. Denk hierbij aan het zwijgrecht en het recht op bijstand van een advocaat. De scheidslijn tussen toezicht en handhaving is niet altijd even helder en roept soms op tot vragen. Ben ik verplicht inlichtingen te verstrekken, moet ik antwoord geven op vragen, kan ik iets doen tegen een opgelegde boete?

Vrijblijvend contact met een jurist

Voor al dit soort vragen kunt u bij de strafrechtadvocaten van TRIP terecht. Zij hebben ruime ervaring en specialistische kennis op het gebied van toezicht en handhaving.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.