Terug
HomePraktijkoverdracht

Praktijkoverdracht

Praktijkoverdracht

Vijf stappen bij de praktijkoverdracht van tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten en andere paramedische praktijken.

TRIP Advocaten Notarissen is regelmatig betrokken bij de praktijkoverdracht van tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten en andere paramedische praktijken. Wij adviseerden de afgelopen jaren verschillende praktijken bij de verkoop van hun onderneming. Bij de gesprekken met deze praktijken hebben wij gemerkt dat er behoefte een is aan een duidelijk stappenplan bij de aan- en verkoop van een praktijk. Hieronder gaan wij in op de verschillende fases van een verkooptraject.

Stap 1: De kennismaking en geheimhouding

In de eerste fase wordt de verkoper benaderd door een partij die geïnteresseerd is in de overname van uw praktijk. Na een eerste globale kennismaking zal al snel om meer informatie worden gevraagd. Dit terwijl het nog onduidelijk of het uiteindelijk tot een overdracht of overname van de praktijk zal komen. Daarom is het in deze fase belangrijk om de (bedrijfs)informatie goed te beschermen. Dit kan geregeld worden in een geheimhoudingsovereenkomst.

In een geheimhoudingsovereenkomst wordt beschreven welke informatie wordt beschermd. Denk hierbij aan klant- en cliëntgegevens, kostenstructuren en tarieven. Vaak wordt in dit soort overeenkomsten ook een boetebepaling opgenomen om te zorgen dat partijen de informatie ook echt geheimhouden.

Een aandachtspunt bij het delen van gegevens zijn de wettelijke verplichtingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit de algemene verordening gegevensbescherming (AGV/GDPR).

Stap 2: Eerste bieding voor een praktijkoverdracht

Nadat de kopende partij voldoende informatie heeft gekregen worden vaak de eerste gesprekken over de koopprijs gevoerd. Deze gesprekken starten vaak met een indicatieve bieding. Hiermee beginnen de eerste onderhandeling. Aan zo’n bod worden verschillende voorwaarden verbonden. Daarbij wordt regelmatig vooruitgelopen op de intentieovereenkomst en de uiteindelijke koopovereenkomst. Het is daarom van belang om een indicatieve bieding niet alleen te beoordelen op basis van de hoogte van de koopsom, maar ook op de andere voorwaarden.

Als partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereiken over de praktijkovername is het verstandig om afspraken neer te leggen in de intentieovereenkomst (LOI). In de intentieovereenkomst kunnen de volgende onderwerpen worden geregeld: de koopprijs, het vervolg van het traject, afspraken voor het geval de verkoop van de praktijk niet doorgaat en een aantal belangrijke voorwaarden van de koopovereenkomst.

In de praktijk zien wij regelmatig dat partijen in de intentieovereenkomst al (definitieve) afspraken maken over belangrijke onderwerpen van de koopovereenkomst, zoals de drempels voor een eventuele aansprakelijkheid, maximering van de aansprakelijkheid en de termijn waarvoor de aansprakelijkheid geldt.

Stap 3: Het boekenonderzoek

Na de ondertekening van de intentieverklaring krijgt de koper toegang tot de administratie van de praktijk. Vaak wordt hiervoor een aparte digitale omgeving (data room) ingericht. De praktijk leert dat dit traject voor een verkoper grote belasting kan betekenen. De verkoper dient immers grote hoeveelheden informatie op te leveren en daarnaast de praktijk draaiende houden. Bij het opstellen van de intentieovereenkomst kan hier al rekening mee worden gehouden.

Stap 4: Het opstellen van de koopovereenkomst en andere documenten

Vaak zal de koper een eerste concept van de koopovereenkomst en andere documenten opstellen. Daarbij komen in hoofdzaak de volgende punten aan bod: de koopprijs, levering, beperkingen van aansprakelijkheden, opschortende voorwaarden en concurrentiebedingen.

Bij de praktijkoverdracht zijn bepaalde opschortende voorwaarden noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan de benodigde toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de overdracht van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars.

Stap 5: Champagne

Nadat alle handtekeningen zijn gezet en goedkeuringen en toestemming zijn verkregen wordt de praktijk overgedragen aan de opvolger, de koopprijs betaald en de champagne ontkurkt.

Heeft u ook te maken met de overdracht van uw dierenartsen- tandarts-, fysiotherapie- of andere paramedische praktijk? Voor (juridisch) advies van een advocaat of notaris kunt u contact opnemen met specialisten Ale van der Wielen (06-25051424) en Ynze Talstra (06-51894122). Zij helpen u graag juridisch op weg bij een praktijkoverdracht. Met kantoren in Groningen, Friesland en Drenthe is er altijd een juridisch specialist van TRIP bij u in de buurt.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.